رمضانی :: اقدام پژوهی

رمضانی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

آرشیو مطالب

برچسب ها

الف) چرا ازعلاقه احسان به درس ریاضی کاسته شده؟

ب) چرااحسان درکلاس به درس ها بی توجهی می کند؟

ج) چرااحسان دچارافت تحصیلی شده است؟

د)آیااحسان مشکل بینایی یاشنوایی دارد؟

گردآوری اطلاعات (1) :

پرونده ومصاحبه

      دراولین اقدام پرونده بهداشتی اورابررسی کردم وباخانه بهداشت مصاحبه ای داشتم زیرافکرمی کردم احسان خوددچارمشکلاتی ازقبیل ضعف بینایی یاضعف شنوایی ومشکلاتی ازاین قبیل باشدکه سبب افت تحصیلی اومی شودپس از بررسی های لازم که به این نتیجه رسیدم که احسان هیچ مشکلی نداشته که باعث افت تحصیلی او شده باشد.

بعدازآنکه مطمئن شدم مشکل ازخوداحسان نبوده مصاحبه هایی بامدیرمدرسه,معلم سال چهارم احسان ,معلم سال سوم احسان ومادراوانجام دادم که نظرات آنهابه این شرح است.

معلم سال سوم احسان

    احسان  در درس ریاضی در نوبت دوم خیلی افت پیدا کرده است به طوری که در تابستان این درس را فراگرفته است.همچنین در سال سوم در طول سال دچار پرخاشگری وناسازگاری شده است.

 معلم پایه چهارم احسان

 معلم سال چهارم نیز گفته های معلم سا ل سوم راذکرکرده وضعف درسی او را متذکر می شود.

مدیرمدرسه

    مدیرمدرسه گفت پدر احسان  دارای دوزن می باشدوبه خانواده احسان  کمترتوجه می کند.

   پس ازمدیرمدرسه تصمیم گرفتم بامادراحسان مصاحبه ای انجام دهیم آن روز منتظر بودیم تازنگ بخوردوازآنجا به خانه آن ها رفتم درابتدافکرمی کردم زیاد باماهمکاری نکندوزیاداطلاعات درمورد خانواده خودبه ماندهد به همین دلیل کمی باترس ازاو سوال کردم اما متوجه شدم مادر احسان  مشتاق می باشدبامن همکاری کند.اوگفت که پدراحسان زیادبه ما توجه نمی کند وچون من مجبورم در خارج خانه کارکنم زیادنمی توانم به امورات او رسیدگی کنم .بعدازمادراحسان درباره رابطه سایراعضای خانواده بااحسان پرسیدم که مادرجواب دادرابطه سایراعضای خانواده با احسان  خوب بوده ومن وپدراوبین آنهاتفاوتی قائل نیستیم امااحسان خیلی به پدرخودوابسته می باشدبه طوری که وقتی پدراودرخانه است درسهایش رامطالعه می کندوحتی نقاشی هایش رابه پدرش نشان میدهد وازوقتی که پدرش کمتربه خانه سرمی زنداحسان به درسهایش کمتر توجه می کندوبه حرف من هم کمترتوجهی می کندوبیشتروقت خود راباتلویزیون سپری می کند.

مطالعه کتابخانه ای

   پس ازآن تصمیم گرفتم با مطا لعا ت کتابخانه ای درموردافت تحصیلی نسبت به روشن شدن موضوع اقدام کنم  

 علل گوناگونی زمینه سازافت تحصیلی ویا توقف دریک پایه تحصیلی می باشد.درکل نمی توان علل ثابتی راعامل موفقیت یاشکست تلقی کرد.اغلب محققان وصاحب نظران عوامل افت تحصیلی رادردوطبقه درون سازمانی وبرون سازمانی قرار می دهند.ازعوامل بیرونی به تعددزبان ,نابرابری امکانات آموزشی درشهروروستا,محرومیت برخی از گروههامثل غیربومیان, مهاجران, دختران ومحرومیتهای مالی کشورها,عوامل امور عاطفي و نتايج تحصيلي اشاره نموده و از عوامل دروني نظام آموزش و پرورش کيفيت معلمان، برنامه هاي آموزشي ، تقويم و ساعت آموزشي را مي توان نام برد.

·        در يک تقسيم بندي مشابه نيز مي توان عوامل زير را در افت تحصيلي دخيل دانست.

عوامل مربوط به دانش آموز:

1-    نداشتن هدف واقعی وملموس ازتحصیل

2-    عدم انگیزش درونی نسبت به تحصیل

3-    عدم برنا مه ریزی دقیق از نظر زمان

4-    نداشتن اعتمادبه نفس کافی

5-    غیبت طولانی

6-    عدم توانایی دردرک مطالب

7-    ضعف اراده درتصمیم گیری تحصیلی

8-    کم رویی دانش آموزدرکلاس درس

9-    عدم تمرکزحواس هنگام مطالعه

عوامل مربوط به خانواده

     1-اختلافا ت خانوادگی

     2- طلاق رسمی یا روانی والدین

     3-وجود ناپدری یا نا مادری

    4- بی تفا وتی والدین نسبت به تحصیل دانش آموزان

    5- بی سوادی والدین

    6- اختلاف والدین با فرزندان

    7- فقدان مکان مطالعه وازدحام تکا لیف

    8 - بروزتغییرات منفی در خا نواده مانند: اعتیاد,ورشکستگی وازدواج مجدد

 عوامل مربوط به مدرسه

1-    تا کید بیش ازاندازه به آزمون

2-    فقدان ارزشیابی تشخیصی یا مرحله ای

3-    عدم ارتباط میان محتوای آموزشی وزندگی ونیاز دانش آموزن

4-    وجود محتوای آموزشی فشرده

5-    روش تدریس غیرمنعطف با تاکیدبرحفظ پروری

6-    معلم محوری واجتناب ازشاگردمحوری

7-    ناآشنایی مدیران باحوزه روانشناسی دانش آموزان

8-    جوعمومی نا مناسب در کلاس ومدرسه

9-    مزاحمت وشوخی نابجادرکلاس 

عوامل مربوط به جامعه

    1-عدم امکانات لازم برای گذراندن اوقات فراغت

    2-وجود الگوی ناصحیح اجتماعی

    3-پایین بودن ارزش تحصیل وکسب علم

    4-وجود فاصله طبقاتی

    5-عدم ارتباط تحصیل وشغل آینده

افت تصیلی اثرات گوناگونی دارد که برخی ازمهمترین آنها عبارتند از:

1-اثرات افت تحصیلی برکودکان

       پايان سال تحصيلي براي کودکي که مردود شده است لحظه اي بحراني است . زيرا شکست

تصوري را که کودک از خود دارد دگرگون مي سازد و نيز عقيده ديگران را نسبت به او

عوض مي کند . اين تغييرات در شخصيت در حال تکوين و تشکيل کودک بسيار ظريف و

آسيب پذير است و آثار نامطلوب به جاي مي گذارد . بسيارند دانش آموزان شکست خورده که

ازخانه می گریزند یابه مواد مخدرروی می آورندویاحتی اقدام به خودکشی می کنند.

2-اثرات افت تحصیلی درمحیط خانواده

     براي خانواده ها قبول چنين شکست در تحصيلات فرزندانشان بسيار سنگين و دردآور است وباعث مي شود که رفتارشان نسبت به کودک شکست خورده تغيير کند و در هر حال اين واقعه موجب برهم خوردن تعادل عاطفه خانواده و مخصوصاً تعادل بين کودک شکست خورده وخانواده می گردد.

3- هزینه های تحمیل شده بر دولت

هزینه های تحمیل شده بر دولت شامل:

الف) اتلاف هزینه های جاری اداره موسسات آموزشی توسط دولت

ب) اتلاف سرمایه گذاری های ثابت برای احداث وتجهیز فضاهای آموزش وپرورش}سایت www.aqrscool.com  {

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها :

همان طورکه دیدیم عوامل مختلفی درافت تحصیلی دخالت دارد.حال به عواملی که سبب افت تحصیلی احسان  شده می پردازیم.

   همان طورکه درقسمتهای قبل اشاره کردیم درس احسان  درنوبت اول پایه سوم خوب بوده ودرنوبت دوم دچار افت شدید شده است واین افت درپایه چهارم نیز ادامه داشته است

   باتوجه به وضعیت درسی سایر دانش آموزان کلاس وحضور خودم ومصاحبه های انجام گرفته به این نتیجه رسیدم که عوامل مربوط به مدرسه وجامعه درافت تحصیلی احسان  نقش کمرنگ تری داشته است وبیشترافت تحصیلی اومربوط به محیط خانواده می باشد. زیراکه اودرخانواده ای زندگی می کند که پدردو زن داشته وکمتر به خانواده توجه می کند. وهمان طور که درروانشناسی به اثبات رسیده نقش پدردرانگیزش تحصیلی دانش آموز زیادمی باشد.}سیرز,ویلیام (1374) نقش پدر درمراقبت وتربیت کودک -ترجمه شریف الدین شریفی- صفحه 127{                                                      

  وازآنجاکه احسان به پدرش بیشترازنظرعاطفی وابسته بوده و  دوربودن پدردر او تاثیرداشته زیراافت تحصیلی اودرست اززمانی آغازشده که پدرازخانواده خودجداشده وزن دیگری گرفته وکمتربه خانواده اول خود توجه می کند .وازطرف دیگرمادر احسان  درخارج خانواده مشغول به کار می باشدکه همین امرسبب شده به احسان کمتر توجه کند.همه این عوامل دست به دست هم داده تااحسان دردرس ریاضی دچارافت تحصیلی بشود    

 ارائه راه حل های پیشنهادی:

  .باتوجه به موارد ذکر شده توصیه های زیررابه اعضای خانواده اوکردم:                   

1-    مادر کار خود را در کارگاه قالی بافی کمتر کند وبه وضعیّت درسی احسان درخانه بیشتر توجه کند

2-    مادردرخانه فضای آرامی برای درس خواندن احسان  به وجود آورد

3-    پدر احسان  بیشتر به خانواده احسان توجه داشته باشد.

4-    پدر به وضعیت درسی احسان درخانه ومدرسه توجه بیشتری داشته باشد.

5-    پسر دایی احسان که درپایه پنجم مشغول به تحصیل است درخانه به عنوان معلم یاربه درسهای احسان  رسیدگی کند.

6-    معلم یکی ازدانش آموزان درس خوانتررا ماموررسیدگی به تکا لیف احسان وکمک کردن دردرسهایش درکلاس درس کند

7-    تشویق احسان در دروس دیگرتاباعث علاقه اوبه درس ریاضی شود.

اجرای راه حل های پیشنهادی:

        به منظوراجرای دقیق راه حل های بدست آمده ورفع مشکل احسان  ابتداسعی نمودم بامادروی صحبت کنم واورادرجریان راه حل های رفع مشکل فرزندش قراردهم .مادر احسان موافقت کرد که یکی ازاتاق های خانه راکه به عنوان انباری درنظرگرفته شده راتخلیه کند وآن رابه عنوان اتاق مطا لعه احسان درنظر بگیرد ودرتکا لیف خانه بیشتربه اورسیدگی کندوازپسر دایی اوبخواهد به وضعیت درسی او توجه بیشتر داشته باشد .

    بعدازآن تصمیم گرفتم ازمدیرمدرسه راه حل های پیشنهادی خود رابه پدراحسان منتقل کنم ومدیرقبول کردکه باپدراحسان درموردمشکل احسان صحبت کند.

    من علی رغم اینکه درکلاس درس به احسان توجه دارم وحتی یکی ازدانش آموزان درس خوانترکلاس راکه وضعیّت درسی مطلوبتری دارد را ماموربه رسیدگی تکالیف ریاضی

 احسان کرده ام بازهم سعی می کنم تاآنجایی که بتوانم دروقت هایی که آزادم به احسان توجه بیشتری داشته باشم وتمرین های بیشتری که آن ها رایاد داشته باشد بدهم.

گردآوری شواهد (2)

   پس ازتوصیه هایی که به عنوان راه حل به خانواده احسان داشتم بعدازیک ماه تصمیم گرفتم که به بررسی نتیجه راه حلهای ارائه شده بپردازم. اجرای روش های پیش بینی شده به طور محسوس از بهبودی وضع موجود حکایت می کرد.

اسناد ومدارک

  درابتدابرای بررسی امتحانات ووضعیت درسی اودراین یک ماه که راه حلهای پیشنهادی را اجرا نموده ایم   امتحانهایی  که دراین یک ماه ازاحسان  گرفته شده رامورد بررسی قراردادم  متوجه شدم که دراین مدت درامتحاناتش پیشرفت قابل قبولی داشته است.

مصاحبه

 پس ازبررسی امتحانات او تصمیم گرفتم بامادر, ومدیرمدرسه احسان مصاحبه ای درمورد نتیجه اقدامات انجام شده داشته باشم که نتیجه آن به شرح زیراست:

مادراحسان :

  پس ازاینکه اتاقی رابرای مطالعه احسان درنظرگرفتم وخودوپدراوبیشتربه وضعیت درسی او توجه کردیم وازپسر دایی اش خواستیم  به تکالیفش درخانه رسیدگی کندبعدازچندهفته خوداحسان نیزبه درس خواندن علاقه نشان دادوکمترخودراباتماشای تلویزیون سرگرم می کندودردرس ریاضی پیشرفت خوبی داشته است.

مدیر مدرسه:

 مدیرمدرسه نیز پیشرفت احسان را دراین مدت تاییدکرد وازپیشرفت اودراین مدت راضی بود.

نظرات گروه ارزیاب :

   من برای سنجش وارزیابی کار خودم ازمدیرمدرسه,ومدیر مجتمع استفاده کردم درتمام مراحل آنهارادرجریان کارخودم قرارمی دادم ونظرات اصلاحی آنها رابررسی میکردم درپایان نیز نظرات آنهارادرموردکارخودم بررسی کردم آنهاازنتیجه کارمن راضی بودند.

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعین اعتبار آن :

  بعد از اينكه اطلاعات لازم دربارة چگونگي اجرا و نتايج آن را جمع‌آوري کردم و گزارش‌ها در اختيار گروه ارزیاب قرار گرفت و نظر آنها درباره نتیجه کار من مثبت بود.

در اين پژوهش، تلاش شده است تا مشکلات را تا آنجا كه مي‌توانيم، برطرف كنيم. شواهد نشان داد كه تاثیرات خانواده و خود دانش آموز در عملکرد تحصیلی او ، بسيار مؤثر واقع شده است. و ما با بهبود شرایط خانوادگی وتشویق اودر درس های دیگرتوانستیم تا حد زیادی بر مشکلات دانش آموز غلبه کنیم.  

نتیجه گیری:

از آنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که با اجرای این روش ها :

1-    مشکل افت تحصیلی احسان  تا حد زیادی بهبود یافت.

2-    علاقه احسان  به درس ریاضی زیاد شد.

3-    خانواده او از پیشرفت تحصیلی فرزندشان خرسند بودند.

 -----------------------------------------------------------------------------------

منابع مآخذ

1-      بنیاد فرهنگی رضوی - مجتمع های آموزشی امام رضا ( ع ) ، سایت www.aqrscool.com}  {، قابل دسترسی در :

نویسنده : دانشجویان رشته ریاضی بازدید : 1273 تاريخ : پنجشنبه 26 ارديبهشت 1392 ساعت: 0:58

برچسب‌ها :

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها