پرخاشگری و مصاحبه با دانش آموز ارسال کننده رضا علیزاده :: اقدام پژوهی

پرخاشگری و مصاحبه با دانش آموز ارسال کننده رضا علیزاده

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

آرشیو مطالب

برچسب ها

با سلام خدمت استاد گرامی و همکاران عزیز

ارسال کننده : رضا علیزاده

چرا بعضي از نوجوانان پرخاشگر و خشن مي شوند؟

سيمين احمديان را د

پرخاشگري و خشونت در نوجوانان دو دليل عمده دارد. يكي اين كه بسياري از نوجوانان براي مقابله با تهديدهاي جسمي و رواني محيط به خشونت

روي مي آورند. يعني وقتي در محيط زندگي نوجوان شامل خانه, مدرسه و كوچه و خيابان خشونت حاكم باشد, نوجوان هم ياد مي گيرد براي

مقابله با تهديدهاي مستمر زندگي به خشونت متوسل شود. علت ديگر پرخاشگري و خشونت در نوجوانان اختلالات رواني بعضي از آنها است.

نوجواناني كه از نظر رواني دچار اختلال هستند و غالباً نسبت به افراد بزرگسال و همسالانشان احساس بدبيني و بدگماني دارند, به اين دليل براي

حفاظت رواني از خود به پرخاشگري و خشونت روي مي آورند.

بسياري از پسران و دختران احساس مي كنند كه در بسياري از مسايل زندگي تحت فشار و تحميل قرار دارند

يكي از منابع پرخاشگري و خشونت در دوره نوجواني, نياز شخص به قدرت است. بسياري از پسران و دختران احساس مي كنند كه در بسياري از

مسايل زندگي تحت فشار و تحميل قرار دارند. وقتي كه والدين اين افراد سلطه گر و خشن, معلمان سرد و بي تفاوت و همسالانشان نيز پرخاشگر

باشند, تنها وسيله اي كه براي دفاع از خود و به دست آوردن احساس قدرت شخصي برايشان باقي مي ماند اين است كه به خشونت و پرخاشگري

روي بياورند. اين دسته از نوجوانان از خشونت استفاده مي كنند تا قدرت نمايي كنند.

پرخاشگري چيست؟

پرخاشگري يك رفتاري دفاعي آموختني است كه در انسان براي مقابله با خطر يا تهديد بروز مي كند. اين رفتار دفاعي باعث تحريك سريع بدن مي

شود و امكان مقابله با خطر يا فرار از خطر را به وجود مي آورد.

ريشه خشونت و پرخاشگري تداوم تاريخي مبارزه و مقابله انسان با خطرها و تهديدهاي محيط زندگي اوست. براي مثال وجود مردان جواني كه از

طرف نزديكان و خانواده شان براي دفاع از خود به جنگ و دعوا و خشونت ترغيب مي شوند حاكي از مبارزه با تهديدات محيط زندگي است كه

مردان از نظر تاريخي وظيفه انجام آن را به عهده داشتند.

همچنين نوجواناني كه در جمع دوستانه شان براي ابراز مردانگي به خشونت متوسل مي شوند, تمايل بيشتري براي پرخاشگري دارند و در مقابل

تهديدهاي كوچك پاسخ خشونت آميز مي دهند

كارايي آموزش مهارت حل مساله در كاهش پرخاشگري دختران دانش آموز

1386/11/ بهرامي فاطمه 19

كارايي آموزش مهارت حل مساله در كاهش پرخاشگري دختران دانش آموز

بهرامي فاطمه *

*قزوين، خيابان رسالت، دبيرستان فاطميه هلال احمر، واحد انجمن اوليا و مربيان اداره آموزش و پرورش

مقدمه:

بررسي تاثير آموزش مهارت حل مساله بر كاهش پرخاشگري دختران دان شآموز انجام شده است .اين پژوهش با هدف

مواد و روش كار: اين بررسي بر روي 120 دانش آموز دختر دوم دبيرستان در دو گروه آزمايشي و دو گروه گواه (هر گروه 30 نفر) با بهره

گيري از آزمون تفكر منظم و معطوف به هدف، مقياس انحراف شخصيت و يك پرس ش نامه ويژگي هاي جمعيت شناختي اجرا شد. دو گروه

آزمايشي طي 10 جلسه در مدت دو ماه از آموزش مهارت حل مساله برخوردار شدند. داده هاي پژوهش به كمك تحليل واريانس و آزمون

تحليل گرديدند . t آماري

يافته ها :نتايج نشان داد كه ميانگين نمر ه هاي پرخاشگري پس آزمون گروه اول آزمايشي نسبت به ميانگين نمر ه هاي پيش آزمون همان گروه

كاهش يافته است. هم چنين كاهش آشكاري بين واريانس گرو ه هاي اول و دوم پس از آموزش گرو ه هاي گواه ديده شد .

نتيجه گيري: آموزش مهارت حل مساله، پرخاشگري دختران را كاهش مي دهد .

كليد واژه: درمان شناختي - رفتاري، پرخاشگري، دان شآموزان، آموزش مهارت حل مساله

مقاله و تحقيق

پرخاشگري چيست؟

جامعه (جنوبي) ، شماره سريال 17232 ، تاريخ انتشار 880119 S صفحه 04

*پرخاشگري عمل يا گفتاري كه به منظور آسيب رسانيدن به شخص و يا يك شي انجام مي گيرد.

*پرخاشگري واكنشي است عاطفي كه هدف آن رفع مانع و حذف عامل تهديد است.

*پرخاشگري نوعي مكانيسم رواني است كه در آن فرد ناخودآگاه فشارهاي ناشي از محروميت ها و ناكامي هاي خود را به صورت

واكنش هاي حمله، تجاوز و رفتارهاي كينه توزانه نشان مي دهد.

*پرخاشگري عملي است كه هدفش صدمه و رنج باشد.

از تعاريف فوق مي توان نتيجه گرفت كه:

پرخاشگري تمايل فرد براي آسيب رساندن به يك شخص يا يك شي است.

پرخاشگري از رايج ترين واكنش هاي كودك نسبت به ناراحتي ها و ناكامي هاي اوست.

پرخاشگري تنها به منظور صدمه زدن به ديگران صورت نمي گيرد بلكه كسب پاداش ارضاي نياز يا رفع موانع نيز مي تواند هدف باشد.

در رفتار پرخاشگرانه نوعي واكنش عمومي ديده مي شود.

راه هاي اصلاح و كاهش شدت پرخاشگري كودكان و نوجوانان

*رفتار پرخاشگرانه در كودك بايد كنترل شود.

*رفتار پرخاشگرانه در نيل به هدف تشويق نشود.

*در مقابل عصبانيت كودك و نوجوان پرخاشگري مي شود.

*در رفع ناكامي ها و محروميت هاي كودك و نوجوان تلاش شود.

*تكاليف سنگين به كودك و نوجوان داده نشود.

*توجه و محبت افراطي به كودك و نوجوان صورت نگيرد.

*از تنبيه بدني كودك و نوجوان خودداري شود.

*درحضور ديگران كودك و نوجوان مورد تمسخر قرار نگيرد و و نقايص او در جمع مطرح نشود.

*از مشاهده صحنه هاي خشونت آميز خودداري شود.

*والدين در تربيت كودك و نوجوان رفتار متضاد نداشته باشند.

*از انجام بازي هاي خشونت آميز خودداري شود.

*بين اعضاء خانواده و كودك يا نوجوان رابطه صميمي برقرار شود.

*در موارد لازم براي درمان به افراد متخصص نظير پزشك، روان پزشك روان شناس و مشاور مراجعه شود.

*در خانه و مدرسه رعايت عدل و انصاف در برخورد كودك و نوجوان صورت گيرد و به رعايت حقوق ديگران و قوانين و مقررات

جامعه تشويق شوند.

*از درگيري لفظي در خانواده خودداري شود.

*شرايط براي تخليه هيجانات و عواطف كودك به صورت هاي مختلف فراهم شود مثل شركت در مسابقات ورزشي ديگر فعاليت هاي

اجتماعي.

*رفتار پسنديده كودك و نوجوان مورد تشويق و تحسين قرار گيرد و عواقب رفتار ناپسند به آن ها گوشزد

شود.

*كودك و نوجوان به استراحت و تغذيه كافي، آرام بودن و تسلط بر خشم خود تشويق شوند.

*فضاي خانه و مدرسه براي كاهش پرخاشگري كودكان و نوجوانان مساعد شود.

*در موارد لازم به تغيير محيط پرخاشگر اقدام شود.

عاطفه افشاري- كارشناس ارشد روان شناسي

محسن مروي- كارشناس امور اجتماعي

 

مصاحبه با دانش آموزان:

با دانش آموزان به صورت انفرادي مصاحبه كردم . بر خلاف پيش بيني اكثر دانش آموزان به خوبي در انجام

مصاحبه همكاري نمودند. اين مصاحبه را براي آنكه از نظر خود دانش آموزان مطلع شوم،انجام دادم .گفته هاي

دانش آموزان را به صورت خلاصه در زير آورده ام.( جملات نوشته شده را در حد امكان به بيان محاوره اي

دانش آموزان نزديك كردم)

- همينطوري ! قصد دعوا كردن ندارم

- خودشان اذيت مي كنند من هم فحش مي دهم

- بازي مي كنيم و مي خواهيم بخنديم، بعضي ها بدشون مي آد مسخرشون كنيم.

- اول خودشون شروع مي كنند من هم نمي خوام از كسي كتك بخورم.

- من و بقيه با هم دوستيم بايد به هم كمك كنيم يا نه؟

- تو خونه هم با هم دعوا مي كنيم برادر بزرگم مي زندم.

- از معلما هم تا حالا كتك خوردم.

- آخه ما بزرگ شديم كسي نبايد به ما حرف بد بزنه.

- توي مدرسه وقتي دعوا ميشه همه به هم كمك مي كنيم و دعوا مي كنيم.

- اگه كسي دعوا نكنه ما هم دعوا نمي كنيم.

- چند بار تو محله كتك خوردم .من هم با كمك بچه ها كتكشون زدم.

- اگه يه بچه كوچيك رو اذيت مي كنن نبايد به اون كمك كرد؟

- زور مي گن .هر كي زور بگه من بدم مي آد حتي اگه به خودم زور نگفته باشه.

- مامان بابام هم دعوا مي كنن بعضي وقتا فحش هم مي دن.

- بابام برادرم رو مي زنه.

نویسنده : دانشجویان رشته ریاضی بازدید : 1745 تاريخ : دوشنبه 2 ارديبهشت 1392 ساعت: 12:07
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها